ย 

             '๐…๐š๐œ๐ž๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐–๐š๐ซ'

A tribute to those who lost their lives in World War 1

Een eerbetoon aan diegenen die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog 

158968943_2623476567950759_2837426548332

129 sleepers will be given a face as a silent witness of what happened during WW I in our region.

129 dwarsliggers krijgen een gezicht als stille getuigen van wat zich toen in onze regio afspeelde. 

Sleepers were used to make railway tracks so that soldiers could bring efficiently munition, weapons, food and troops to the battlefields. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikte men dwarsliggers om spoorlijnen te maken voor het transport van munitie, wapens, voedsel en troepen. 

After the war, farmers used the sleepers to fence their fields. Now i use them to carve 129 faces  of anonymous soldiers from 129 countries that were involved in the Great War.

Na WO I schermden de boeren hun velden met deze dwarsliggers af. Nu kerft Jan uit deze balken 129 gezichten van anonieme soldaten uit 129 landen die betrokken waren bij de Groote Oorlog. 

unnamed.jpg
nick-PHOTOGRAPHY-TO-REMEMBE.jpg
ยฉDiederik-Logo.jpg
ย